Nearly 60 businesspeople in Vietnam have signed commitments not to buy, sell and consume wildlife in the framework of “The Host” campaign held by a NGO named CHANGE Vietnam and WildAid.

Năm 2015, tỉ phú Richard Branson, nhà sáng lập Virgin Group, đã đến Việt Nam kêu gọi các doanh nhân tham gia bảo vệ động vật hoang dã. 

In 2015, billionaire Richard Branson, founder of Virgin Group, came to Vietnam to call on entrepreneurs to join wildlife protection.

 

Một số đại diện doanh nghiệp đã ký cam kết có thể kể đến như ông Trần Hùng Huy (chủ tịch ngân hàng ACB), ông Trần Trọng Kiên (chủ tịch tập đoàn Thiên Minh), ông Chad Ovel (CEO Mekong Capital), bà Vưu Lệ Quyên (CEO Biti’s), bà Nguyễn Thị Trà My (CEO PAN), ông Cosimo Jenks (trưởng đại diện Hongkong Land Vietnam)…

 

Some business representatives who signed commitments include Mr. Tran Hung Huy (Chairman of ACB), Mr. Tran Trong Kien (Chairman of Thien Minh Group), Mr. Chad Ovel (CEO of Mekong Capital), Ms. Vuu Le Quyen (CEO of Biti’s), Ms. Nguyen Thi Tra My (CEO of PAN), Mr. Cosimo Jenks (Chief Representative of Hongkong Land Vietnam) …

 

Các lãnh đạo doanh nghiệp đã ký kết cũng tham gia thành lập Liên minh Doanh nghiệp bảo vệ môi trường sống hoang dã (Business Coalition for Wildlife) và kêu gọi giới doanh nghiệp trên toàn quốc cùng hành động để chấm dứt tình trạng tiêu thụ động vật hoang dã trái phép, thông qua trang web https://pledge4wildlife.org/

 

Signed business leaders also joined the establishment of the Business Coalition for Wildlife and called on businesses across the country to take action to end illegal wildlife consumption via the website: https://pledge4wildlife.org/

 

Các báo cáo của nhiều tổ chức quốc tế nhìn nhận Việt Nam là một trong những quốc gia tiêu thụ động vật hoang dã hàng đầu, là điểm trung chuyển, buôn bán động vật hoang dã trái phép.

 

Reports of many international organizations recognized Vietnam as one of the top wildlife consuming countries, as a transit point for illegal wildlife trade.

 

Những sự kiện có thể kể trong năm 2019 như Cục Hải quan Hải Phòng đã thu giữ hơn 2 tấn ngà voi và vảy tê tê có nguồn gốc từ châu Phi; hải quan Việt Nam tìm thấy 5,3 tấn vảy tê tê giấu trong container hạt điều vận chuyển từ Nigeria về cảng Cái Mép; nhà chức trách Singapore tịch thu 8,8 tấn ngà voi và 11,9 tấn vảy tê tê đang trên đường vận chuyển từ châu Phi tới Việt Nam.

 

In 2019, the Customs Department of Hai Phong seized more than 2 tons of ivory and pangolin scales originating from Africa; Vietnamese customs found 5.3 tons of pangolin scales hidden in cashew containers transported from Nigeria to Cai Mep port; Singapore authorities confiscated 8.8 tons of ivory and 11.9 tons of pangolin scales on the way from Africa to Vietnam.

 

Trao đổi qua email, ông Dominic Scriven – chủ tịch Dragon Capital nhấn mạnh tới sự cấp thiết phải quan tâm tới môi trường sinh thái. Những vấn đề như biến đổi khí hậu, ô nhiễm nhựa, các loại ô nhiễm khác nhau đã được chú ý nhiều hơn trong những năm gần đây.

 

Speaking via email, Mr. Dominic Scriven – Chairman of Dragon Capital emphasized the urgent need to pay attention to the ecological environment. Issues such as climate change, plastic pollution, and different types of pollution have received more attention in recent years.

 

“Dịch bệnh Covid-19 là báo động đỏ về môi trường chung quanh chúng ta, nguyên nhân gốc rễ của dịch bệnh là do con người tác động quá sâu vào thiên nhiên mà chưa hiểu hết những rủi ro có thể gây nên,” Dominic nói.

 

“The Covid-19 epidemic is a red alarm about the environment around us, the root cause of the epidemic is that humans impact too deeply into nature and do not fully understand the risks that can cause,” Dominic to speak.

 

Ông cũng cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ nỗ lực bảo vệ đời sống động vật hoang dã và tiên phong ký cam kết để khuyến khích mọi người suy nghĩ về trái đất, về vai trò, ảnh hưởng và trách nhiệm trong đời sống hằng ngày. “Môi trường sinh thái, theo tôi, không phải là trừu tượng, lý thuyết,  mà là việc then chốt để quản trị rủi ro của chúng ta,” ông nói.

 

He also said he will continue to support efforts to protect wildlife and be the pioneer signing commitments to encourage people to think about the earth, about roles, influence and responsibilities in everyday life. “The ecological environment, in my opinion, is not abstract and theoretical, but the key thing to our risk management,” he said.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy: “Một phần trách nhiệm của một công dân là có ý thức giữ gìn môi trường sống và bảo vệ xã hội của mình.” 

 

ACB Chairman Tran Hung Huy: “Part of the responsibility of a citizen is to consciously preserve their living environment and protect their society.”

 

Ngân hàng ACB nhiều năm qua cũng có nhiều chính sách để từng bước trở thành doanh nghiệp có trách nhiệm giữ gìn môi trường sống. “Chúng tôi tập trung mạnh vào giảm rác thải nhựa đồng thời nhận thức rằng bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và bảo tồn động vật hoang dã là những hoạt động ACB có thể góp sức bằng các hoạt động thực tế, hoặc tài trợ cho các giải pháp phù hợp,” ông Trần Hùng Huy, chủ tịch ACB cho biết.

 

ACB Bank for many years has also had many policies to step by step become a responsible enterprise to preserve the living environment. “We have a strong focus on reducing plastic waste while recognizing that protecting natural landscapes and conserving wildlife are activities that ACB can either contribute to by practice, or sponsor suitable solutions, ”said Mr. Tran Hung Huy, ACB chairman.

 

Còn theo bà Vưu Lệ Quyên, tổng giám đốc Biti’s: “Cần định vị loài người là một phần trong hệ sinh thái của trái đất chứ không phải là ông chủ, thông qua việc nhận thức đúng về định vị chúng ta mới có thể thay đổi hành vi và tôn trọng vạn vật xung quanh.”

 

According to Ms. Vuu Le Quyen, CEO of Biti’s: “It is necessary to position humanity as a part of the earth’s ecosystem, not as a boss, through the correct perception of position that we can change our position. change behavior and respect for everything around. “

 

Về lâu dài, bà Hoàng Thị Minh Hồng, CEO của CHANGE cho biết họ nhắm mục tiêu sát cánh cùng các doanh nhân đi đầu trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp với “Chính sách không khoan nhượng với vi phạm về động vật hoang dã”.

 

In the long term, Ms. Hoang Thi Minh Hong, CEO of CHANGE said that they aim to work side by side with the leading entrepreneurs in building corporate culture with the “zero tolerance policy on wildlife violations” .

 

CHANGE và WildAid đang nhắm tới mục tiêu có 100 lãnh đạo đến từ 100 doanh nghiệp khác nhau ký cam kết “Không tiêu thụ – Không mua bán động vật hoang dã.” Từ đó, sức cộng hưởng tích cực của tinh thần này sẽ lan tỏa ra xã hội, góp phần thay đổi hành vi tiêu thụ động vật hoang dã của giới kinh doanh và cộng đồng nói chung.

 

CHANGE and WildAid are aiming to have 100 leaders from 100 different businesses sign the commitment “No consumption – No wildlife trade.” From there, the positive resonance of this spirit will spread to the society, contributing to changing the behavior of wildlife consumption of businesses and the community in general.

Link to Original Article

Stay in touch and get the latest WildAid updates.

SIGN UP
###

About WildAid

WildAid is a non-profit organization with a mission to protect wildlife from illegal trade and other imminent threats. While most wildlife conservation groups focus on protecting animals from poaching, WildAid primarily works to reduce global consumption of wildlife products such as elephant ivory, rhino horn and shark fin soup. With an unrivaled portfolio of celebrity ambassadors and a global network of media partners, WildAid leverages more than $308 million in annual pro-bono media support with a simple message: When the Buying Stops, the Killing Can Too. 

Journalists on deadline may email communications@wildaid.org